วิสัยทัศน์  เป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการที่มีคุณภาพและสนับสนุนการจัดการศึกษาในจังหวัด  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม

 
นางสาวปัทมา คัดทะจันทร์
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
 
นางสาวพนารัตน์ มาลีลัย
รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ
ตุลาคม 2559
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 26 ตุลาคม 2559

  หน้าแรก     ประวัติศูนย์ 

ประวัติศูนย์
ประวัติศูนย์  

ข้อมูลทั่วไป
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร ที่ตั้ง 887/7 ซอยมรุมาศ สุทธาวาส 1 ถนนสุขเกษม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โทร 0-4271-7003 โทรสาร 0-4271-6351 e-mail : Spcsakolnakhon@obec.go.th website : http://school.obec.go.th/specialsn / เนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 10.8 ตารางวา
เขตพื้นที่บริการ 18 อำเภอ
ประวัติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2543 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศตั้งเป็นสถานศึกษา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2543 โดยนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และกรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้นายชลิต วิพัทนะพร ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษกาฬสินธุ์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร ตามคำสั่งกรมสามัญศึกษา ที่ 1512/2543 ลงวันที่ 5 กันยายน 2543 โดยตั้งสำนักงานชั่วคราว ณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ในวันที่ 29 เมษายน 2545 นางสาวปัทมา คัดทะจันทร์ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษพิจิตร รักษาการหัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร 29 เมษายน 2545 และในวันที่ 25 มิถุนายน 2546
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีคำสั่งที่ 233/2546 แต่งตั้งให้ นางสาวปัทมา คัดทะจันทร์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร
เมื่อปี พ.ศ. 2546 ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างส่วนราชการใหม่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้ขออนุญาตใช้สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดสกลนคร (เดิม) เป็นสำนักงานชั่วคราว จากโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลซึ่งเป็นเจ้าของอาคารดังกล่าว และได้รับอนุมัติให้ใช้อาคารได้ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2546 เป็นต้นมา

ปัจจุบัน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร ตั้งอยู่ที่ 887/7 ซอยเมรุมาศ สุทธาวาส 1 ถนนสุขเกษม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีอาคารสถานที่ในการให้บริการเด็กพิการ ดังนี้ อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษแบบมาตรฐาน 1 หลัง อาคารเรือนพยาบาล 1 หลัง อาคารบ้านพักนักเรียนพิการ 1 หลัง บ้านพักครู 8 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง อาคารหอประชุม จำนวน 1 หลัง (ได้รับมอบจาก สพท.สน. เขต 1)
ในการให้บริการฟื้นฟูเตรียมความพร้อมเด็กพิการ มีการวางแผนการใช้อาคาร โดย 1) อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษแบบมาตรฐาน ใช้ในการฟื้นฟูเตรียมความพร้อมสาขาบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ได้ยิน สติปัญญา ออทิสติก ห้องฝึกพูด ห้องกระตุ้นพัฒนาการ ห้องบ่อบอล ห้องสมุด ห้องบริการสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งในแต่ละห้อง มีสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ์ ในการฝึกหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประจำห้อง 2) อาคารเรือนพยาบาล ใช้ในการดำเนินกิจกรรมฝ่ายวิชาการ 3) อาคารบ้านพักนักเรียนพิการ ใช้ในการฟื้นฟูเตรียมความพร้อม สาขาบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 4) อาคารหอประชุม ใช้ในการจัดอบรม ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนครูโรงเรียนเรียนร่วม เครือข่ายที่เกี่ยวข้องและชุมชน 5) บ้านพักครู 8 ครอบครัว ให้บริการครูบุคลากรเข้าพักอาศัย
จัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการและดำเนินงาน ดังนี้ 1) จัดและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) และเตรียมความพร้อมของคนพิการ เพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนเรียนร่วม โรงเรียนเฉพาะความพิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) พัฒนา และฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับ คนพิการ 3) จัดระบบและส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ 4) จัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการ (Transitional Services) 5) ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัว และชุมชน ด้วยกระบวนการทางการศึกษา 6) เป็นศูนย์ข้อมูล รวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ 7) จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วม และประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัด 8) ภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือตามที่กฎหมายกำหนด
 

 

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร
887/7 ซอยมรุมาศ สุทธาวาส 1 ถนนสุขเกษม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
Tel : 0-4271-7003  Fax : 0-4271-6351
Email : Spcsakolnakhon@obec.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.